Кыргыз тилинде онлайн-курстар

Долбоорлорду иштеп чыгуу (базалык курс)


Описание
Долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча базалк курс логикалык-түзүмдүк мамилеге негизделген долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу боюнча базалык билимдерди жана жөндөмдөрдү алууга багытталган.

Курсту өткөндөн кийин угуучулар төмөнкүлөргө жөндөмдүү болушат деген күтүлүүдө:

муктаждыктардын баалоосун жүргүзүүгө жана көйгөйлөрдү аныктоого
аларды чечүү үчүн мамилелерди жана стратегияларды иштеп чыгууга
аныкталган көйгөйлөрдү чечүүдө кызыкдар тараптардын талдоосун жүргүзүүгө
долбоорду ишке ашыруу боюнча топто иш алып барууга
долбоордук жана программалык ишмердүүлүктүн ишке ашырылышына карата мониторингди жүргүзүүгө
аныкталган көйгөйлөрдүн чечилишине карата долбоорлордун таасирин талдоого

Бул видеокурста каралуучу негизги темалар катары кийинкилер сунушталат:

1. Долбоор деген эмне, долбоордун мүнөздөмөлөрү, долбоордун жашоо цикли
2. Долбоорду идентификациялоо (көйгөйдү аныктоо, стейкхолдерлердин талдоосу)
3. Долбоорду пландоо (долбоордун максаттарын жана милдеттерин аныктоо, аткаруунун дизайны). Долбоорду иштеп чыгууда логикалык-түзүмдүк мамиле
4. Долбоорго карата мониторинг жана баалоо, долбоордун туруктуулук критерийлери
5. Бюджет долбоордун негизги бөлүгү катары

Курстун аягында жыйынтыктоочу тестти өтүү сунушталат, ал угуучулар тарабынан билимдерди өздөштүрүүнүн деңгээлин аныктайт.
Андан тышкары, презентациялык жана ресурстук материалдардын топтому сунушталат, алар бардык кызыкдар тараптарга долбоордук сунуштарды иштеп чыгуунун негиздерин жакшыраак өздөштүрүүгө жардам берет.
Контент
 • КИРИШ СӨЗ
 • кириш сөз.mp4
 • Аида Курбанова
 • Чолпон Акматова
 • Глоссарий
 • 1-САБАК. ДОЛБООР ДЕГЕН ЭМНЕ. ДОЛБООРЛООНУН КУРАЛЫ КАТАРЫ ЛОГИКАЛЫК АЛКАК.
 • 1-сабак, 1-бөлүм.mp4
 • 1-сабак, 2-бөлүм.mp4
 • 1-сабакка карата тест
 • Осуяттар.pdf
 • Долбоордун негизги мүнөздөмөлөрү.pdf
 • Логикалык алкак жалпы түшүнүк.pdf
 • ЛогАлкак.pdf
 • Долбоордук цикл.pdf
 • 2-САБАК. КӨЙГӨЙ ЖАНА ДОЛБООРДУН МАКСАТЫ. КЫЗЫКДАР ТАРАПТАРДЫН ТАЛДООСУ.
 • 2-сабак, 1-бөлүм.mp4
 • 2-сабак, 2-бөлүм.mp4
 • 2-сабакка карата тест
 • Милдеттерди формулировкалоого карата критерийлер.pdf
 • Муктаждыктарды баалоо.pdf
 • 3-САБАК. ДОЛБООРДУ, КӨРСӨТКҮЧТӨРДҮ ЖАНА ТАСТЫКТОО СИСТЕМАСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ.
 • 3-сабак, 1-бөлүм.mp4
 • 3-сабак, 2-бөлүм.mp4
 • 3-сабакка карата тест
 • Мониторинг жана баалоо
 • 4-САБАК. ИШ АЛЫП БАРУУ ПЛАНЫ ЖАНА ДОЛБООРДУН БЮДЖЕТИ.
 • 4-сабак.mp4
 • 4-сабакка карата тест
 • 5-САБАК. ДОЛБООРДУК ӨТҮНМӨЛӨРДҮ ИШТЕП ЧЫГУУДА КЕТИРГЕН ЖАЛПЫ КАТАЛАР.
 • 5-сабак.mp4
 • 5-сабакка карата тест
 • ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ТЕСТ
 • КОШУМЧА МАТЕРИАЛДАР
 • Долбоорду иштеп чыгуу боюнча базалык презентация.pdf
 • Сунушталуучу адабияттын тизмеси.pdf
 • Текшерүү баракчасы.pdf
Правила завершения
 • Все разделы должны быть выполнены