Кыргыз тилинде онлайн-курстар

Волонтердук


Описание
Курстун аягында:
1. билим
Волонтердукка байланыштуу аныктама, волонтердук ишмердиктин түрлөрү, волонтердук уюмдардын түзүмү, волонтердук ишмердиктин ченемдик-укуктук базасын* (*өз өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык);
2. түшүнүү
Кайрымдуулук ишмердиги менен волонтердук менен салыштыруу, ӨЭУ/КЭУ уюмдарына жана демилгечил топторго волонтерлорду тартуу/рекрутинг маселелери боюнча түшүндүрүү
3. колдонуу
ӨЭУ/КЭУ жана демилгечил топторго волонтерлорду башкаруунун түзүмүн ишке киргизүү, волонтерлор менен иштөө үчүн инновациялык ыкмаларды жана программаларды колдонуу
4. талдоо
Уюмдун учурдагы долбоорлорун эске алып, волонтерлор менен иш алып барууда жана шыктандыруучу программаларга карата уюмдардын бар болгон практикасын талдоо, өз уюмуна инновациялык ыкмаларды киргизүү
5. баалоо
Волонтерлорду башкаруунун түзүмүн баалоо жана текшерүү
6. синтез
Волонтерлорду андан ары илгерилетүүнүн программасын иштеп чыгуу, волонтерлорду башкаруунун учурдагы түзүмүнүн таасир этүүсүнүн натыйжасынын жыйынтыгын чыгаруу
Контент
 • КИРИШҮҮ
 • КИРИШҮҮ
 • 1.ВОЛОНТЕРДУК ИШМЕРДИКТИН НЕГИЗДЕРИ
 • Волонтердуктун негиздери
 • Нөлдөн баштап волонтердук
 • Эмнеден баштоо керек?!
 • Тапшырма: ченемдик укуктук база
 • Тапшырма: Эссе
 • 2.ӨЭУга... ВОЛОНТЕРЛОРДУ ТАРТУУ/РЕКРУТИНГ
 • Волонтерлорду тартуу/рекрутинг
 • Үлгү: макулдашуу
 • Үлгү: волонтерлор үчүн анкета
 • Волонтерлор үчүн онлайн анкеталардын мисалы
 • Тапшырма: волонтерлорду тартуу/рекрутинг боюнча кадамдар жана тапшырмалар
 • 3.ВОЛОНТЕРДУК МЕНЕДЖМЕНТИ
 • Волонтердук менеджменти
 • "Волонтердук менеджменти" видеокурсу
 • Аң-сезимдүү волонтердук жана мотивация
 • Волонтерлорду шыктандыруу
 • Мотивациянын 7 деңгээли
 • Түшүндүрүү - оңой
 • Үлгү: мотивация тести
 • Өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар
 • 4.ВОЛОНТЕРЛОРДУ АНДАН АРЫ ИЛГЕРИЛЕТҮҮ
 • Волонтерлорду андан ары илгерилетүү
 • Пайда үчүн
 • Волонтёрдук ишмердиктин мифтери
 • Курс боюнча текшерүү тести
 • Курс боюнча жыйынтыктоочу тапшырма: өз кейсин түзүү
Правила завершения
 • Все разделы должны быть выполнены