Кыргыз тилинде онлайн-курстар

Адвокация


Описание
Курстун баяндалышы
Коомчулуктун кызыкчылыктарынын Эдвокасиси керектүү өзгөртүүлөрдүн пайдасына карата далилдердин жана аргументтердин негизинде чечимдерди кабыл алуучу адамдарга таасир этүү аркылуу саясатты, белгиленген тартипти же кандайдыр бир нерсеге мамилени өзгөртүү максатында уюштурулган аракеттерди билдирет. Эдвокаси боюнча ишти коомчулуктун кызыкчылыктарына тиешелүү көйгөйлөргө/маселелерге көңүл кош болбогон адамдар жасай алышат. Ал үчүн көйгөй/маселе жөнүндө билимге жана аны чечүү боюнча сунуштарга негизделген жеке позициясын туура жана так далилдөөнү, бул чечимге каршы болгон адамдарга жеткирүүнү билүү керек. Эдвокаси ишмердиктин ар кандай түрүн камтышы мүмкүн, анын ичинде: көйгөй жөнүндө бардык кызыкдар жактардын маалымдуулугун жогорулатуу, лоббирлөө, коалицияны түзүү, массалык маалымат каражаттары менен иштөө. Мында Эдвокаси боюнча иш алып барган уюмдар же топтор улуттук мыйзам ченемдүүлүктүн талаптарына өздөрү ылайык келиши керек. Эдвокаси боюнча жергиликтүү, улуттук, ошондой эле эл аралык деңгээлдерде иш алып барса болот.
«Эдвокаси: укуктарды коргоо жана коомчулуктун кызыкчылыктарын илгерилетүү» онлайн курсу Эдвокаси боюнча иш алып барууну каалаган жарандык коомдун адистерин даярдоо үчүн базалык курстардын бири болуп саналат. Аталган курстун алкагында Эдвокасинин аныктамалары жана башка чектеш түшүнүктөр, Эдвокаси кампанияларды пландоо жана жүргүзүү үчүн көйгөйлөрдү талдоо куралдары жана кызыкдар жактар, Эдвокасинин ар кандай стратегиялары жана тактикалары каралат; ошондой эле Эдвокаси кампанияларды пландоо этаптарына олуттуу көңүл бурулган.
Аталган курсту иштеп чыгууда тышкы чөйрөдөгү акыркы тенденцияларды жана өзгөрүүлөрдү, ошондой эле Эдвокасиге карата мамилелерди эске алуу менен Эдвокаси боюнча ар кандай өлкөлөрдүн материалдары жана тажрыйбалары колдонулган. Окутуучу курстун жүрүшүндө алынган сабактарды талдоо үчүн Эдвокаси боюнча өлкөлөрдүн мисалдары келтирилет.

Курстун максаттары
Онлайн окутуучу курстун максаты болуп Эдвокаси жаатындагы коомчулуктун кызыкчылыктары боюнча билимди жана көндүмдөрдү жакшыртуу саналат. Онлайн окутуу интерактивдүү ыкмага негизделген жана теориялык негиздерди, алынган билимдерди иш жүзүндө колдонууну айкалыштырат.
Окутуу курсунун жүрүшүндө каралуучу негизги суроолор болуп төмөнкүлөр саналат:
• Саясатта оң таасирдүү өзгөрүүлөргө жетишүү, кемчиликтери бар мыйзамдарды өзгөртүү, аярлуу топтун укуктарын коргоо үчүн бардык деңгээлде чечим кабыл алуучу адамдардын көңүлүн кантип буруу керек?
• Ар кандай кызыкдар тараптарды маанилүү маселелерди/көйгөйлөрдү чечүүгө кошулууга ынандыруу үчүн, аларды кантип активдештирүү керек?

Окутуунун божомолдонуучу натыйжалары
Окутуучу онлайн курсту аяктагандан кийин катышуучулар төмөнкүлөргө жөндөмдүү болот:
• эдвокасинин мүнөзүн жана элементтерин баяндап берүүгө, ошондой эле эдвокасини башка чектеш түшүнүктөрдөн айырмалай билүүгө
• эдвокаси көйгөйлөрдү/маселелерди талдоо куралдарын иш жүзүндө колдонууга жана аларды чечүү жолдорун издөөгө
• эдвокасинин иш жүзүндөгү стратегиялары жана тактикалары менен таанышууга
• эдвокаси кампанияны жүргүзүү боюнча планды иштеп чыгууга
Контент
 • КИРИШҮҮ
 • Тренерлердин саламдашуусу
 • Киришүү.mp4
 • 1-САБАК
 • 1-сабак.mp4
 • РМ 1_definition Advocacy.pdf
 • РМ 2_глоссарий_advocacy.pdf
 • 1-сабакка карата тест
 • 2-САБАК
 • 2-сабак.mp4
 • Чектеш түшүнүктөр.pdf
 • РМ 3_similar definitions.pdf
 • 2-сабакка карата тест
 • 3-САБАК
 • 3-сабак, 1-бөлүм
 • 3-сабак, 2-бөлүм.mp4
 • 3-сабак, 3-бөлүм.mp4
 • Билдирүү зомбулук постер
 • Билдирүү_Адамдарды сатууга жол жок
 • РМ 6_текшерүү баракчасы ЭДВОКАСИ КАМПАНИЯЛАРДЫ ПЛАНДОО.pdf
 • РМ 5_advocacy strategy planning.pdf
 • РМ 4_Phases for Advocacy campaign.pdf
 • РМ 7_Advocacy problem definition.pdf
 • РМ 8_criteria for advocacy problem.pdf
 • РМ 9_Advocacy goal.pdf
 • РМ 10_check list for advocacy objectives.pdf
 • РМ 11_target group.pdf
 • РМ 12_check list for target group.pdf
 • 3-сабакка карата тест
 • 4-САБАК
 • 4-сабак, 1-бөлүм
 • 4-сабак, 2-бөлүм.mp4
 • Эдвокаси кейс 1_Кыргызстан.ppt
 • РМ 13_advocacy strategies.pdf
 • РМ 14_key questions for advocacy strategy.pdf
 • РМ 15_Advocacy tactics.pdf
 • РМ 16_198 methods of advocacy tactics.pdf
 • РМ 17_weakeness and strengthes_coalitions.pdf
 • Эдвокаси кейс 2_Казахстан.mp4
 • Эдвокаси кейс 3_Казахстан.mp4
 • 4-сабакка карата тест
 • 5-САБАК
 • 5-сабак.mp4
 • РМ 18_M_E.pdf
 • РМ 19_Advocacy indicators.pdf
 • 5-сабакка карата тест
 • Акыркы тест
 • КОШУМЧА МАТЕРИАЛДАР
 • КОШУМЧА АДАБИЯТ
 • 13 - Жарандык көзөмөл.pdf
 • 14 - Жарандык экспертиза.pdf
 • ada-manual-introduction.pdf
 • Advocac_-Manual_RUS-2.pdf
 • Advocacy manual.pdf
 • Civil_Society_and_Advocacy__Tz_2005_.pdf
 • ENG AZIE Lobby and advocacy guide lowres-min.pdf
 • makeitworkrussian-180113.pdf
 • ЖКУ үчүн Эдвокаси Колдонмо.pdf
Правила завершения
 • Все разделы должны быть выполнены